Terms and Condition

Terakhir dikemas kini:

Penggunaan laman web Asian Food Network oleh anda ("Perkhidmatan") dan Kandungan berkenaan Perkhidmatan adalah tertakluk kepada Terma Penggunaan ini. "Kandungan" merangkumi teks, perisian, skrip, grafik, foto, suara, muzik, video, kombinasi audiovisual, ciri interaktif dan bahan lain yang anda boleh lihat, akses melalui atau sumbangan kepada Perkhidmatan. 

Perkhidmatan ini dikendalikan dan disediakan kepada anda oleh Discovery Networks Asia-Pacific Pte. Ltd, berdaftar di Singapura dengan nombor syarikat 201117439N yang mempunyai pejabat berdaftar di 21 Media Circle # 08-01, Singapore 138562 ("Discovery", "kami", "kita).

Dengan mengakses, memasang atau menggunakan Perkhidmatan, anda mengesahkan bahawa anda berumur 18 tahun (atau, jika berumur lebih daripada 18 tahun, usia majoriti di wilayah kediaman anda) atau lebih.

Sila baca terma-terma ini ("Terma Penggunaan") sebelum mengakses, memasang atau menggunakan Perkhidmatan. Terma ini menetapkan perjanjian untuk akses dan penggunaan Perkhidmatan oleh anda. Dengan mengakses, memasang atau menggunakan Perkhidmatan, anda bersetuju dengan Terma Penggunaan ini. Sekiranya anda tidak bersetuju, jangan gunakan Perkhidmatan.

Apa-apa maklumat peribadi yang anda berikan kepada kami atau yang kami kumpulkan daripada anda semasa menggunakan Perkhidmatan atau Akaun Discovery anda (ditakrifkan di bawah) akan digunakan oleh kami dengan cara yang dinyatakan dalam Dasar Privasi

1. Akses kepada Perkhidmatan

1.1 Dengan mengakses, menggunakan atau memasang Perkhidmatan, anda akan dapat mengakses dan melihat Perkhidmatan dan Kandungan berdasarkan terma-terma dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Terma Penggunaan ini.

1.2 Anda mesti berumur 18 tahun (atau usia majoriti di wilayah tempat tinggal anda jika berusia lebih daripada 18 tahun) atau lebih untuk mengakses, menggunakan atau memasang Perkhidmatan.

1.3 Sesetengah ciri dan Kandungan hanya boleh disediakan untuk anda jika anda mendaftar akaun atau memiliki akaun sedia ada (“Akaun Discovery”), dan menggunakan butiran akaun anda untuk daftar masuk ke Perkhidmatan.  Sila kunjungi Soalan-soalan Lazim untuk melihat ciri mana yang memerlukan anda memiliki Akaun Discovery.

2. Akaun Discovery Anda

2.1 Semasa mencipta Akaun Discovery anda, anda mesti memberikan maklumat yang tepat dan lengkap.

2.2  Anda bertanggungjawab untuk nama pengguna dan kata laluan Akaun Discovery anda, memastikan ia kekal sulit, dan untuk semua aktiviti yang dijalankan di bawahnya. Kami mengesyorkan agar anda tidak mendedahkan nama pengguna dan kata laluan anda kepada sesiapa pun. Anda bersetuju untuk memberitahu kami dengan segera sekiranya anda menyedari atau mengesyaki apa-apa pelanggaran keselamatan atau penggunaan kata laluan atau nama pengguna anda secara tidak sah.

3. Peranti dan kemas kini yang disokong

3.1 Ketersediaan Perkhidmatan, Akaun Discovery dan Kandungan anda bergantung pada kualiti sambungan internet dan keupayaan peranti anda.

3.2 Beberapa ciri mungkin tidak tersedia pada semua peranti. Sila kunjungi Soalan-soalan Lazim untuk melihat senarai lengkap peranti yang disokong dan keperluan sistem pengendalian dan apa-apa sekatan peranti lain yang mungkin terpakai.

3.3 Untuk mendapatkan pengalaman terbaik, kami mengesyorkan agar anda menerima apa-apa kemas kini Perkhidmatan apabila tersedia. Ini mungkin memerlukan anda mengemas kini sistem pengendalian peranti anda.

3.4 Penggunaan mana-mana kemas kini, pengubahsuaian, atau versi penggantian Perkhidmatan oleh anda akan ditadbir oleh Terma Penggunaan ini dan apa-apa syarat tambahan yang anda setuju semasa anda memasang versi kemas kini, pengubahsuaian, atau penggantian tersebut.

4. Penggunaan data anda

Anda bertanggungjawab untuk semua akses internet, data mudah alih atau caj lain yang ditanggung semasa menggunakan Perkhidmatan. Ambil perhatian bahawa penstriman dan memuat turun kandungan audio-visual seperti video boleh menggunakan banyak data.

5. Perubahan pada Perkhidmatan

Kita boleh membuat perubahan pada atau menamatkan Perkhidmatan pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu kepada anda. Sebagai contoh, mungkin ada kalanya kita harus membuang ciri atau fungsi tertentu dan/atau berhenti membenarkan peranti atau platform tertentu mengakses Perkhidmatan. Kami juga boleh mengemas kini atau meningkatkan Perkhidmatan dari semasa ke semasa.

6. Perubahan pada Kandungan

Anda mengakui dan bersetuju bahawa Kandungan berubah-ubah dan akan berubah dari semasa ke semasa tanpa pemberitahuan. Khususnya, ketersediaan Kandungan boleh berubah dari semasa ke semasa (atas pelbagai sebab, seperti di mana pemegang hak pihak ketiga yang berkenaan menarik diri atau menyekat hak kami untuk menggunakan Kandungan tersebut pada Perkhidmatan). Oleh itu, kami berhak untuk menambah atau menarik balik Kandungan pada bila-bila masa, dengan atau tanpa pemberitahuan.

7.  Perubahan pada Terma Penggunaan ini

7.1 Kami mungkin, dari semasa ke semasa, mengubah Terma Penggunaan ini. Sila semak dari semasa ke semasa untuk melihat jika terdapat perubahan pada Terma Penggunaan ini. Jika anda tidak bersetuju dengan Terma Penggunaan yang diubah, anda mesti berhenti menggunakan Perkhidmatan. Penggunaan berterusan Perkhidmatan oleh anda akan dianggap sebagai anda menerima apa-apa perubahan sedemikian pada Terma Penggunaan ini.

7.2 Terma Penggunaan yang paling terkini akan sentiasa tersedia di Perkhidmatan dari tarikh berkuat kuasa Terma Penggunaan yang telah dikemas kini.

8. Pemilikan Kandungan

8.1 Semua Kandungan dalam Perkhidmatan dimiliki oleh atau dilesenkan kepada Discovery dan/atau syarikat kumpulannya, dan tertakluk kepada hak cipta, hak tanda dagangan, dan hak harta intelek lain Discovery dan/atau syarikat kumpulannya, atau pemberi lesennya.

8.2 Sebarang tanda dagangan atau perkhidmatan pihak ketiga yang terdapat pada Kandungan ialah tanda dagangan atau tanda perkhidmatan pemiliknya masing-masing.

8.3 Discovery dan/atau syarikat kumpulannya, dan pemberi lesennya, mempunyai hak cipta terpelihara yang tidak dinyatakan secara jelas dalam dan terhadap Kandungan mereka.

9. Penggunaan Perkhidmatan oleh anda

9.1 Anda mengesahkan bahawa:

(a) apa-apa maklumat dan butiran yang anda berikan kepada kami, termasuk semasa pendaftaran Akaun Discovery, adalah benar, tepat dan terkini dalam semua aspek dan pada bila-bila masa;

(b) anda akan sentiasa mematuhi Terma Penggunaan ini; dan

(c) anda tidak akan menggunakan Perkhidmatan untuk tujuan yang menyalahi undang-undang atau dengan cara yang melanggar hak mana-mana orang lain.

9.2 Anda mesti menggunakan Perkhidmatan menurut semua undang-undang, peraturan dan pengawalseliaan yang terpakai, dan apa-apa sekatan lain atas penggunaan Perkhidmatan atau Kandungan oleh anda.

9.3 Anda dibenarkan untuk menggunakan dan melihat Perkhidmatan dan Kandungan menurut Terma Penggunaan ini untuk penggunaan peribadi dan bukan komersial anda sahaja.

9.4 Untuk penggunaan di luar negara kediaman anda, lihat Soalan-soalan Lazim untuk maklumat lebih lanjut tentang akses kepada Perkhidmatan di luar negara asal anda.

9.5 Anda tidak boleh, dan tidak membenarkan pihak ketiga untuk:

(a) mengakses, melihat dan/atau membeli Kandungan dan/atau Perkhidmatan dengan menggunakan rangkaian proksi maya;

(b) gunakan nama pengguna dan kata laluan anda untuk mengakses Perkhidmatan atau Kandungan tanpa kebenaran;

(c) menghasilkan semula, memuat turun, menghantar, menyiar, memapar, melakukan, menerbitkan, melesenkan, menawarkan untuk dijual, membuat salinan dan/atau mengedar semua atau sebahagian daripada Perkhidmatan atau Kandungan melainkan jika dibenarkan oleh Terma Penggunaan ini atau melainkan jika kami menyediakannya kaedah untuk pengedaran tersebut melalui fungsi yang ditawarkan oleh Perkhidmatan;

(d) percubaan untuk menyalin, menghasilkan semula, mengubah, mengubah suai, melakukan kejuruteraan balikan (reverse engineer), menyahpasang, merombak, memindah, menukar atau menterjemahkan Perkhidmatan atau Kandungan kecuali yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan;

(e) mewujudkan karya terbitan Perkhidmatan atau Kandungan apa-apa jenis sekalipun;

(f) memintas, menghapus, mengubah, menyahaktifkan, mendegradasi atau menghalang apa-apa perlindungan kandungan dalam Perkhidmatan atau Kandungan;

(g) menghasilkan semula, melakukan, memapar atau mempamerkan Perkhidmatan atau Kandungan di mana-mana tempat awam; atau

(h) mengumpul atau mengambil data peribadi mana-mana pengguna Perkhidmatan (termasuk apa-apa nama akaun) atau menggunakan apa-apa robot, bot, pengikis, aplikasi carian/dapatan semula laman web, proksi atau manual atau peranti automatik lain, kaedah, sistem atau proses untuk mengakses, mendapatkan semula mengindeks, "lombong data," atau dengan cara apa pun menghasilkan semula atau memintas struktur navigasi atau penyampaian Perkhidmatan atau Kandungan.

10. SUMBANGAN PENGGUNA KEPADA PERKHIDMATAN KAMI

SILA BACA BAHAGIAN INI DENGAN TELITI SEBELUM MEMUAT NAIK ATAU MENGHANTAR APA-APA KANDUNGAN KE LAMAN. JIKA ANDA TIDAK MAHU MEMBERI KEBENARAN KEPADA KAMI SEPERTI YANG DITETAPKAN DALAM TERMA INI, SILA JANGAN HANTAR SUMBANGAN ANDA KE LAMAN.

10.1 Kami boleh pada masa ini atau di masa hadapan membolehkan pengguna menghantar dan/atau menyerah sumbangan (termasuk tanpa batasan apa-apa teks, gambar, grafik, bahan video atau audio) ke Perkhidmatan kami (Sumbangan pengguna).

10.2 Setiap kali anda mengguna ciri yang membolehkan anda menghantar Sumbangan pengguna atau menghubungi pengguna Perkhidmatan kami yang lain, anda mesti mematuhi standard kandungan yang ditetapkan dalam terma ini. Anda berjanji bahawa mana-mana Sumbangan pengguna mematuhi terma-terma ini dan anda akan membayar balik sepenuhnya kepada kami untuk apa-apa kos yang timbul daripada pelanggaran janji anda.

11. Anda kekal menjadi pemilik hak cipta dalam mana-mana Sumbangan pengguna asal yang anda hantar. Dengan menghantar apa-apa Sumbangan pengguna kepada mana-mana Perkhidmatan kami (termasuk tanpa had apa-apa forum, blog, rangkaian sosial, laman perbincangan, album foto atau kemudahan memuat naik video) dan sebagai balasan bagi kami menyediakan peluang bagi anda untuk memuat naik apa-apa Sumbangan pengguna (yang anda akui sebagai manfaat yang mencukupi untuk anda), anda memberi kami lesen yang boleh sublesenkan hak, hak milik dan kepentingan dalam dan untuk Sumbangan pengguna sedemikian secara percuma tanpa syarat dan tidak boleh dibatalkan, tidak eksklusif, untuk seluruh dunia, bebas royalti, supaya kami dan mana-mana pengganti boleh mengguna Sumbangan pengguna dengan apa-apa cara pun, termasuk tanpa batasan hak untuk menyalin, menghasilkan semula, mengubah suai, edit, sesuaikan, format semula, terjemah, membuat karya terbitan daripada, memasukkan ke dalam karya lain, menghantar, mengedar, melakukan, memainkan, menyiar, mengkomersialkan dan selainnya membuatnya tersedia kepada umum seperti Sumbangan pengguna tersebut (sama ada keseluruhan atau sebahagian atau salinan sama) dalam format atau medium apa pun yang pada masa ini diketahui atau dibangunkan pada masa akan datang untuk tempoh penuh di mana hak tersebut wujud (termasuk semua pembaharuan, pemulihan semula, pembalikan dan pelanjutan hak tersebut) dan selepas itu setakat yang boleh buat selama-lamanya.

14. Kebenaran yang anda berikan kepada kami adalah tidak eksklusif dan oleh itu anda boleh terus mengguna Sumbangan pengguna dengan apa-apa cara pun dalam sebarang medium, termasuk membenarkan orang lain menggunakannya, dengan syarat penggunaan tersebut tidak mengganggu atau menjejas hak yang anda telah berikan kepada kami.

15. Anda memberi kuasa kepada kami untuk memberi dan kami dengan ini memberikan lesen bukan eksklusif kepada setiap pengguna Perkhidmatan kami untuk menonton, mendengar, membaca, menstrim, memuat turun, memaut dan mengakses Sumbangan pengguna anda kepada Perkhidmatan kami melalui Perkhidmatan kami dan selainnya untuk menggunakan Sumbangan pengguna seperti yang dibenarkan melalui fungsi Perkhidmatan kami dan menurut Terma ini.

16. Anda akan bertanggungjawab sepenuhnya atas Sumbangan pengguna anda dan akibat daripada penyerahannya kepada Perkhidmatan kami. Anda berjanji:

(a) Sumbangan pengguna ialah karya asli anda sendiri dan anda memiliki sepenuh hak, hak milik dan kepentingan dalam dan kepada Sumbangan pengguna dan/atau anda mempunyai semua lesen, hak, persetujuan dan kebenaran yang diperlukan untuk mengguna dan memberi kuasa kepada kami untuk menggunakan mana-mana dan semua hak harta intelek (termasuk hak cipta tanpa had) dalam Sumbangan pengguna tersebut untuk membolehkan kami mengguna Sumbangan pengguna dengan cara yang dimaksudkan oleh Terma ini;

(b) tiada apa-apa pun dalam Sumbangan pengguna itu adalah memfitnah, lucah, tidak senonoh, pornografi, seks yang eksplisit, mengganggu, mengancam atau menyinggung perasaan, kepalsuan, yang mungkin berpotensi menyinggung perasaan agama atau perkauman mana-mana orang, menimbulkan kebencian antara kaum, budaya atau agama, menyamar atau kelihatan menyamar sebagai orang lain, menghina mahkamah, dalam bentuk pengiklanan pilihan raya atau kempen politik, menerbitkan maklumat peribadi dengan niat untuk menyebabkan gangguan. kebimbangan, kesusahan atau ketakutan akan keganasan (memudahkan keganasan), melanggar undang-undang atau peraturan atau mendorong tingkah laku yang boleh membawa kepada kesalahan jenayah atau menimbulkan liabiliti sivil dan/atau sebaliknya boleh dibantahi dan/atau pelanggaran mana-mana undang-undang atau peraturan yang terpakai;

(c) anda tidak akan mengumpul, memperoleh, menyusun, menghimpun, menghantar, menghasilkan semula, memadam, meminda, menonton atau memapar apa-apa bahan, data atau maklumat, sama ada boleh dikenal pasti secara peribadi atau tidak, yang disiarkan oleh atau berkenaan dengan mana-mana individu lain, firma atau syarikat berhubung dengan Sumbangan pengguna anda atau berhubung dengan penggunaan Perkhidmatan kami oleh anda, melainkan anda telah mendapat kebenaran nyata terlebih dahulu daripada individu lain tersebut (atau ibu bapa atau penjaga mereka sekiranya individu lain tersebut berumur di bawah 18 tahun), firma atau syarikat untuk melakukannya;

(d) Sumbangan pengguna tidak mengandungi apa-apa virus, fail rosak, cancelbot, program cecacing atau kod hasad lain yang direka untuk mengganggu, memusnahkan atau mengehadkan fungsi atau mengganggu sebarang perisian, perkakasan, telekomunikasi, rangkaian, pelayan atau peralatan lain, atau apa-apa adware, perisian intip, kekuda Trojan atau bahan lain yang dirancang untuk merosakkan, mengganggu, memintas secara tidak betul atau mengambil alih apa-apa data atau maklumat peribadi;

(e) anda tidak akan memalsukan mana-mana pengepala paket TCP/IP atau sebahagian maklumat pengepala dalam mana-mana Sumbangan pengguna untuk sebarang sebab;

(f) anda tidak boleh menghantar apa-apa bahan atau melakukan apa-apa tindakan yang mengakibatkan penghantaran e-mel sampah, surat berantai, tinjauan, peraduan, skim pemasaran berbilang tingkat (multi-level) dan skim jualan piramid, mesej pendua atau tidak diminta atau apa yang disebut "spam" dan "pemancing data"; dan

(g) kami tidak akan diminta untuk membayar atau menanggung apa-apa jumlah wang kepada mana-mana orang atau entiti sebagai akibat daripada penggunaan atau eksploitasi kami terhadap mana-mana Sumbangan pengguna.

17. Anda dengan ini mengetepikan semua hak moral atau hak yang serupa (mis. hak terhadap atribusi palsu pengarangan) yang kini sedia ada atau diwujudkan pada masa akan datang di mana-mana tempat di dunia berhubung dengan sebarang Sumbangan pengguna dan memberikan kepada kami hak tidak eksklusif, bebas royalti seluruh dunia untuk menggunakan mana-mana nama, nama pengguna, nama skrin, persamaan, gambar, tandatangan dan/atau bahan biografi yang anda serahkan kepada kami.

18. Anda harus, dan akan memastikan bahawa mana-mana pihak ketiga yang perlu, akan melakukan semua tindakan selanjutnya dan melaksanakan serta menyerahkan semua dokumen lain yang boleh diminta oleh kami dengan sewajarnya bagi mengesahkan lesen dan hak yang diberikan di bawah Terma ini.

19. Semua Sumbangan pengguna akan dianggap bukan sulit dan kami berhak menggunakan, menyalin, mengedar dan mendedahkan kepada pihak ketiga mana-mana bahan tersebut untuk apa-apa tujuan. Kami juga berhak untuk mendedahkan maklumat yang relevan kepada mana-mana pihak ketiga yang mendakwa bahawa apa-apa bahan yang disiarkan atau dimuat naik oleh anda pada laman web kami dianggap pelanggaran hak harta intelek mereka, hak mereka kepada privasi atau apa-apa undang-undang atau peraturan lain yang terpakai.

 

12. Terma Khusus Perkhidmatan:

Anda boleh diminta untuk bersetuju dengan terma-terma dan syarat-syarat tambahan ("Terma dan Syarat Tambahan") ketika menggunakan Perkhidmatan tertentu, misalnya, sebelum memasuki pertandingan atau cabutan hadiah yang dipromosikan oleh kami atau rakan kongsi kami, menyerahkan bahan, langganan, membeli kandungan atau barangan lain melalui Perkhidmatan, atau menggunakan mana-mana aplikasi kami yang mungkin ada, misalnya di platform media sosial atau melalui telefon bimbit.

13. Privasi

Apa-apa maklumat peribadi yang anda berikan kepada kami atau yang kami kumpul daripada anda semasa menggunakan Perkhidmatan atau Akaun Discovery anda akan digunakan oleh kami dengan cara yang dinyatakan dalam Dasar Privasi.

14. Menamatkan hak anda untuk menggunakan Perkhidmatan

14.1 Kami boleh segera menamatkan atau menggantung hak Anda untuk menggunakan semua atau mana-mana bahagian Perkhidmatan atau (jika berkenaan) Akaun Discovery anda jika kami percaya dengan munasabah bahawa anda telah melanggar Terma Penggunaan ini atau jika anda menggunakan Perkhidmatan, Kandungan atau Akaun Discovery anda dengan apa-apa cara pun selain untuk tujuan yang dimaksudkan, yang melanggar Terma Penggunaan ini, secara penipuan atau tidak sah. Sekiranya apa yang telah anda lakukan dapat dibetulkan, kami boleh memberi anda peluang yang munasabah untuk melaksanakannya.

14.2 Kami boleh memutuskan untuk menghentikan mana-mana bahagian Perkhidmatan atau (jika berkenaan) mana-mana Akaun Discovery pada bila-bila masa.

14.3 Kami akan menamatkan atau menggantung akses anda kepada Perkhidmatan dan/atau (jika berkenaan) kepada Akaun Discovery anda jika kami telah memberitahu anda lebih daripada dua kali bahawa anda melakukan aktiviti yang melanggar Terma.

14.4 Sekiranya kami menamatkan atau menggantung hak anda untuk menggunakan Perkhidmatan atau (jika berkenaan) Akaun Discovery anda, anda mesti menghentikan semua aktiviti yang dibenarkan oleh Terma Penggunaan ini, termasuk penggunaan Perkhidmatan atau Akaun Discovery anda oleh anda.

15. Liabiliti kami kepada anda

15.1 Kami menanggung liabiliti atas kematian atau kecederaan peribadi yang disebabkan oleh kecuaian kami atau pekerja dan ejen kami. Kami tidak berusaha untuk mengecualikan liabiliti untuk salah nyata palsu, salah laku yang disengajakan atau kecuaian yang teruk oleh kami atau pekerja atau ejen kami.

15.2 Jika kami melanggar Terma Penggunaan ini, kami hanya akan bertanggungjawab atas kerugian yang merupakan akibat yang boleh dijangka secara munasabah daripada pelanggaran tersebut. Kerugian adalah boleh dijangka di mana ia dapat dipertimbangkan oleh anda dan kami pada masa anda bersetuju dengan Terma Penggunaan ini.

15.3 Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang perlindungan pengguna yang terpakai dan/atau setakat yang munasabah untuk melakukannya, kami tidak bertanggungjawab untuk:

(a) apa-apa kerugian tidak langsung atau langsung yang mungkin ditanggung oleh anda. Ini boleh merangkumi;

    (i) apa-apa kerugian keuntungan (sama ada berlaku secara langsung atau tidak langsung);

    (ii) apa-apa kehilangan nama baik atau reputasi perniagaan;

    (iii) apa-apa kehilangan peluang; atau

    (iv) apa-apa kehilangan data yang dialami oleh anda;

(b) apa-apa penggunaan Perkhidmatan atau Kandungan yang tidak dibenarkan oleh kami;

(c) apa-apa kerosakan atau gangguan pada Perkhidmatan atau Kandungan kerana keadaan yang tidak dijangka yang menghalang kami daripada memenuhi tanggungjawab kami kepada anda;

(d) ralat, virus atau pepijat (bug) yang wujud atau timbul daripada penggunaan Perkhidmatan atau Kandungan oleh anda;

(e) ketidakserasian Perkhidmatan atau Kandungan dengan perisian atau perkakasan lain (termasuk mana-mana peranti anda);

(f) pemadaman, kerosakan, atau kegagalan untuk menyimpan, apa-apa Kandungan dan data komunikasi lain yang dikekalkan atau dihantar oleh atau melalui penggunaan Perkhidmatan oleh anda; dan

(g) apa-apa tindakan atau keingkaran mana-mana platform pihak ketiga, penyedia perkhidmatan, pembekal, pengeluar peranti atau pembekal sistem pengendalian peranti, yang berada di luar kawalan munasabah kami.

15.4 Anda mempunyai hak berkanun tertentu di bawah undang-undang wilayah anda. Tidak ada apa-apa pun dalam Terma Penggunaan ini yang bertujuan untuk menjejas hak berkanun ini. Untuk maklumat lanjut tentang hak berkanun anda, hubungi organisasi pengguna tempatan anda.

15.5 Selain daripada liabiliti yang timbul berkaitan dengan keadaan yang dinyatakan di bahagian 15.1 (yang tidak terhad), setakat yang dibenarkan di bawah undang-undang tempatan, tidak dalam apa jua keadaan pun liabiliti keseluruhan kami kepada anda untuk semua kerugian yang timbul daripada penggunaan Perkhidmatan atau Kandungan oleh anda melebihi AS$75.00.

15.6 Kami tidak dapat menjamin bahawa Perkhidmatan atau Kandungan akan bebas daripada pepijat atau ralat atau bahawa akses anda akan bebas daripada gangguan (contohnya, mungkin terdapat waktu henti untuk penyelenggaraan atau kemas kini atau gangguan kuasa atau pelayan atau sebab lain di luar kawalan kami), walau bagaimanapun, di mana kami diberitahu berkenaan masalah teknikal, kami akan sentiasa berusaha membaikinya.

15.7 Sila maklum bahawa kami tidak bertanggung jawab atas kekurangan fungsian atau kegagalan menyediakan mana-mana bahagian Perkhidmatan atau Kandungan, atau kehilangan apa-apa kandungan atau data yang disebabkan oleh: peralatan, peranti, sistem pengendalian atau sambungan internet anda, kegagalan anda untuk memuat turun versi Perkhidmatan terbitan terkini atau memenuhi syarat keserasian atau akibat anda menukar peralatan, peranti, sistem pengendalian atau sambungan internet anda.

16.  Pengiklanan dan laman web pihak ketiga

16.1 Perkhidmatan dan Kandungan boleh mengandungi iklan. Kami tidak bertanggungjawab kepada anda atas pergantungan yang diletakkan oleh anda atas pelengkapan, ketepatan atau kewujudan mana-mana iklan mengenai Perkhidmatan dan Kandungan.

16.2 Perkhidmatan ini boleh merangkumi hiperpautan ke laman web lain yang tidak dimiliki atau dikendalikan oleh Discovery. Discovery tidak mempunyai kawalan, dan tidak bertanggung jawab atas, ketersediaan atau kandungan, dasar privasi, atau amalan mana-mana laman web pihak ketiga.

16.3 Anda akui dan bersetuju bahawa Discovery tidak bertanggungjawab terhadap apa-apa kerugian atau ganti rugi yang mungkin ditanggung oleh anda kerana ketersediaan laman web atau sumber luaran, atau sebagai akibat daripada pergantungan yang anda letakkan atas pelengkapan, ketepatan atau kewujudan apa-apa iklan, produk atau bahan lain di, atau tersedia daripada, laman web atau sumber tersebut.

16.4 Kami menggalakkan anda untuk berhati-hati semasa anda keluar dari Perkhidmatan dan membaca terma dan syarat serta dasar privasi setiap laman web lain yang anda lawati.

17.  Komunikasi

Jika anda telah mendaftar Akaun Discovery, kami akan mengirimkan kepada anda maklumat yang berkaitan dengan penggunaan Perkhidmatan oleh anda (dan jika berkenaan Akaun Discovery anda) (contohnya perubahan kata laluan, pesanan pengesahan, kemas kini kandungan dan ciri serta perkhidmatan atau pesanan transaksi lain) melalui pesanan Perkhidmatan Dalaman atau e-mel ke alamat e-mel yang diberikan semasa pendaftaran. Jika anda mendaftar melalui pihak ketiga, misalnya melalui salah satu daripada rakan kongsi kami atau menggunakan butiran akaun anda dengan sesuatu platform, maka kami boleh mendapatkan e-mel anda daripada pihak ketiga atau platform tersebut agar kami dapat terus memberi anda kemas kini tentang pesanan berkaitan perkhidmatan.

18. Pemindahan hak

18.1 Kecuali seperti yang dinyatakan di bawah, perjanjian antara kami dan anda adalah peribadi kepada anda dan tidak ada pihak ketiga yang berhak mendapat manfaat di bawahnya. Anda bersetuju bahawa kami boleh memindah, sub-kontrak dan sub-lesen (jika berkenaan) hak dan kewajipan kami di bawah Terma Penggunaan ini kepada mana-mana syarikat, firma atau orang dengan syarat bahawa Akaun Discovery anda tidak akan terjejas teruk akibat daripada pemindahan tersebut. Anda tidak boleh memindahkan hak atau kewajipan anda di bawah Terma Penggunaan ini kepada orang lain.

18.2 Anda mengakui dan bersetuju bahawa setiap ahli kumpulan syarikat yang merupakan sebahagian daripada Discovery akan menjadi benefisiari pihak ketiga kepada Terma Penggunaan dan bahawa syarikat lain tersebut berhak untuk secara langsung menguatkuasakan, dan bergantung pada, apa-apa peruntukan Terma Penggunaan yang memberikan manfaat kepada (atau hak yang memihak kepada) mereka. Selain ini, tidak ada orang atau syarikat lain yang akan menjadi benefisiari pihak ketiga kepada Terma Penggunaan.

19. Pemutusan

Jika ada peruntukan dalam Terma Penggunaan ini dianggap melanggar undang-undang, tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan, peruntukan tersebut akan dianggap terputus dan kesahan dan kebolehkuatkuasaan peruntukan selebihnya dalam Terma Penggunaan ini tidak akan terjejas.

20. Pengecualian

Sehingga takat kami gagal atau memutuskan untuk tidak melaksanakan hak tuntutan terhadap anda yang mana kami berhak, ini tidak akan dianggap pengecualian hak tersebut kecuali sebaliknya dinyatakan kepada anda secara bertulis.

21. Undang-undang yang mengurus tadbir

21.1 Terma Penggunaan ini akan diurus tadbir oleh dan ditafsirkan menurut undang-undang Singapura. Walau bagaimanapun, Terma Penggunaan ini tidak akan mengehadkan mana-mana hak perlindungan pengguna yang mungkin anda berhak di bawah undang-undang mandatori negara kediaman anda.

21.2  Anda hanya akan dapat mengemukakan tuntutan yang berkaitan dengan atau timbul daripada Terma Penggunaan ini di mahkamah Singapura. 

22. Aduan

Jika anda ada apa-apa aduan, sila beritahu kami terlebih dahulu, dengan menghubungi kami menggunakan maklumat di bawah. Kami pada masa ini tidak menggunakan penyelesaian pertikaian alternatif ("ADR"), sebagai cara untuk menyelesaikan aduan pengguna.

23. Hubungi kami

Anda boleh menghubungi kami menggunakan maklumat di Soalan-soalan Lazim kami

Dengan mengklik "Terima", anda bersetuju dengan penggunaan kuki dan teknologi serupa.

Baca Polisi Kuki